Menu
Your Cart

Общи условия

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и "Прополис - 010" ЕООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта. Всички цени са в левове с включен ДДС
В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

Още за За Аптеки Прополис на : http://www.apteki-propolis.com

                                                                                                                ОБЩИ УСЛОВИЯ


Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от „ Прополис - 010 ” ЕООД , има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.
С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни, в съответните ни аптеки или в офиса на дружеството на тел +359 889 147 240

Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.
Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

                                                                                                                                             

„ Прополис - 010 ” ЕООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

„ Прополис - 010 ” ЕООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание, въпреки това „ Прополис - 010 ” ЕООД не може да гарантира това поради технически или човешки фактори, или пробив на сайта от трети лица, злоупотребяващи с информацията на сайта без знанието на „ Прополис - 010 ” ЕООД за това. Ако забележите лекарства по лекарско предписание с възможност за закупуване от сайта, МОЛЯ сигнализирайте на тел:+359 889 147 240


                                                                                                                                            Отговорност

Най - учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на "ФРAМАР" ООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.
ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

„ Прополис - 010 ” ЕООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. „ Прополис - 010 ” ЕООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.
„ Прополис - 010 ” ЕООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

                                                     
                                                                                                                                Авторски права

Изложеният материал в сайта на „ Прополис - 010 ” ЕООД не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на „ Прополис - 010 ” ЕООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели.„ Прополис - 010 ” ЕООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.


                                                                                                                               Защита на личните данни

В базата данни на „ Прополис - 010 ” ЕООД Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

                                                                                                           Предоставяне на информация за здравни грижи

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.
Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.
Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

                                                                                                                                          За сайта

„ Прополис - 010 ” ЕООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.
Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.
Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

                                                                                                  Търговска марка и авторски права

Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

                                                                                                               Регистрация

Електронният магазин на„ Прополис - 010 ” ЕООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.
Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.


                                                                                 Съгласие с отметка при извършване на покупка

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

                                                                                   Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от„ Прополис - 010 ” ЕООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на milena333@mail.bg

„ Прополис - 010 ” ЕООД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите:

    Име
    Точен адрес за доставка
    Телефон за контакт
    Електронна поща

Информация за търговците и юридическите лица - нетърговци:

    Фирма
    Данни за търговците и юридическите лица - нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС,
    Точен адрес за доставка
    Телефон за контакт
    Електронна поща

Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни„ Прополис - 010 ” ЕООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от „ Прополис - 010 ” ЕООД.

                                                                                                                  Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми „ Прополис - 010 ” ЕООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
„ Прополис - 010 ” ЕООДосигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. „ Прополис - 010 ” ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

                                                                                   ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ

Електронният магазин на „ Прополис - 010 ” ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.
Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон +359 889 147 240  или на електронна поща milena333@mail.bg
При поръчки за доставки извън територията на Република България, доставката се извършва с Български пощи. Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация извън страната е до 14 - 28 работни дни, от деня, в който е направена поръчката. Цената, която „ Прополис - 010 ” ЕООД изисква за такава доставка ........., като цената не е зависима от обема на поръчката или от точната международна дестинация. Цената на поръчката и доставката се предплащат.  „ Прополис - 010 ” ЕООД не изпълнява поръчки с наложен платеж извън територията на България.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

    Липса на наличност на поръчаната стока;
    Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

                                                                                                                               Цени и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.
Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Начините на плащане, които се приемат, са следните:

Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.
По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на
„ Прополис - 010 ” ЕООД , като посочва номера на проформата като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.
С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на 
https://www.transcard.bg  където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.
С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.


През Epay.bg - С превод от микросметката на Потребителя към микросметката на „ Прополис - 010 ” ЕООД .

„ Прополис - 010 ” ЕООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от „ Прополис - 010 ” ЕООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.

„ Прополис - 010 ” ЕООД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.
Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, Maestro, Visa, V Pay, Visa Electron и карти с логото на Борика.
Моля, проверете също така, дали Вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.


    Данните, които клиентът трябва да попълни за плащане с карта са:

    Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес).
    Данни за идентификация

За идентифицирането Ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за идентификация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана Ви ще се появи страница където трябва да въведете Вашата парола.
Валутата на транзакциите (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.


                                                                                                                                          Начин, срок и цена на доставка


Начините на доставка, предлагани от „ Прополис - 010 ” ЕООД са следните:


Доставка с куриерска фирма ЕКОНТ.


Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 14 работни дни, от деня, в който е направена поръчката.

Цени и условия за доставка с куриерска фирма Еконт:

Доставката на Вашата поръчка се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ на указания от Вас адрес, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа, както и събота до 13.30 часа.
Доставки не се извършват в неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.

Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас 'бисквитки'.